info@thsimpelveld.nl

Sportlaan 3, Simpelveld

06-37560223

Algemene voorwaarden

 

1. de tennishal kan gehuurd worden vanaf 8:30-23:30 uur

A. jaarabbonementen lopen vanaf 23-9 t/m 22-9 van het daaropvolgende jaar

B. winterabbonementen lopen vanaf 23-9 t/m 27-4 van het daaropvolgende jaar

C. zomerabbonementen lopen vanaf 28-4 t/m 22-9

2. De gehuurde tennisbaan wordt bevestigd per e-mail, hierbij ontvangt u een factuur van de reservering, c.q. een factuur voor het abonnement.

2.1 Losse banen kunnen worden gehuurd via meet & play of via 06-37560223 (Wim Weijers) of gedurende openingstijden van het clubgebouw (19:00-23:00uur) 045-5443848 en moeten vooraf worden betaald.

2.2 Het is niet toegestaan om (door) te spelen op banen die niet gehuurd zijn.  Indien de speeltijd wordt overschreden is verhuurder gerechtigd een geheel uur in rekening te brengen.

3. Verhuurder behoudt zich het recht voor om tijdens de verhuurperiode de toewijzing van de tennisbaan te wijzigen. In geval van bijzondere gelegenheden, zoals bv toernooi, reparaties, zulks ter beoordeling van verhuurder, is huurder gehouden gehuurde tennisbanen op een tijdig gedaan verzoek van verhuurder ter beschikking te stellen, in welk geval huurder een tegoedbon ontvangt om op een ander tijdstip te spelen.

4. Wanneer huurder geen gebruik maakt/kan maken van een abonnement of losse banen, of uren uitvallen door omstandigheden welke verhuurder niet kunnen worden toegerekend, heeft huurder geen recht op terugbetaling van de huurprijs.

5. Abonnementen moeten uiterlijk 2 maanden voor de aanvang van het abonnement schriftelijk worden opgezegd, bij gebreke waarvan het abonnement geacht wordt te zijn verlengd.

6. Een abonnement moet uiterlijk zijn voldaan 14 dagen voor de aanvang van het abonnement. Bij te late betaling is huurder een boete verschuldigd van 10% van de abonnementsprijs met een minimum van €30,-.

7. Op de banen zijn tennisschoenen, liefst met lichte zool, verplicht. Noppen- of allroundschoenen zijn verboden, ook schoenen waarmee men buiten getennist of gelopen heeft zijn verboden. De schoenen mogen pas in het kleedlokaal aangetrokken worden.

8. In de hal mag slechts met verboden schoenen, als bedoeld onder 8, gelopen worden indien plastic schoenhoesjes worden gebruikt, die bij de ingang van de hal ter beschikking zijn gesteld.

9. Het meenemen en gebruiken van alcoholische dranken en eetwaren, evenals roken in de hal en kleedlokalen is niet toegestaan.

10. Na gebruik van de tennishal is huurder verplicht de ba(a)n(en) te vegen.

11. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ter zake lichamelijk letsel of enige andere schade direct of indirect veroorzaakt door of ten gevolge van het gebruik van de tennishal, verlies en diefstal van eigendommen/bezittingen van de huurder en/of andere gebruikers van de tennishal, zowel binnen als buiten het tennispark, inclusief de toeritten en parkeerplaatsen

12. Huurder vrijwaart verhuurder voor aanspraken van derden tengevolge van door huurder aan dezen toegebrachte schade

13. Bij niet-nakoming door de huurder en/of medegebruikers van deze algemene voorwaarden dan wel andere op de huurder rustende verplichtingen is verhuurder gerechtigd het gebruik en betreden van de tennishal te verbieden.

14. De huurder is verantwoordelijk voor de nakoming door medegebruikers van alle op de huurder rustende verplichtingen uit deze voorwaarden dan wel anderzins.